2008. január 27., vasárnap

Anikónak 65. születésnapjára

Korondi tál, ha ékes,
méltó jó hírnevéhez.
És Brassóig meg sem áll,
s tiszteleg Anikónál,
hogy hatvanöt évet
még sokkal tetőzné meg.
S mint tálat virágfűzér
nagytávon is összeér
a növő családi kör,
fiakból és menyekből
s unokákból töltve föl.
S minket is számíts oda,
kik szólnánk góbé módra:
„Gyí lovam Barassóba!”

De ló helyett szívünk száll,
mint a kis korondi tál,
mely azért kerek,
hogy a kört duplázza meg,
körülfogva a kis kört
mindazzal, mit örökölt
századok fűzéreként
szeretetből szórva fényt
Anikóra, Pancsira,
Ahogyan meg van írva:
- Isten éltessen soká,
s mindent veled boldoggá !

Sok – sok szeretettel
2008. január 27-én
Tirnován Ari Vid első felesége, Nona rajza Anikóról

2008. január 12., szombat

Vallásszabadság

Ma 440 éve 1568-ban a tordai országgyűlésen Európában elsőként hirdetett ék ki a vallásszabadságot: „Minden helyökön az prédikátorok az evangéliumot prédikálják, hirdessék, ki-ki az ő értelme szerint, és az község, ha venni akarja, jó, ha nem penig senki kénszerítéssel ne kénszerítse [...], de oly prédikátort tarthasson, az kinek tanítása ő nékie tetszik. Ezért penig senki az szuperintendensök közül, se egyebek az prédikátorokat meg ne bánthassa; ne szidalmaztassék senki az religióért senkitől [...], mert a hit Istennek ajándéka...”

Erre az alkalomra íródott a vers:

Szabadság, türelem,

vezessen e kettő.

Hit dolgában minden

kényszer kerülendő.


Miről meggyőződtem,

higgyem, valljam bátran,

s erre jogosuljon

minden embertársam.


Mert most négyszáznegyven éve

- bár túl jóval a szent éjen –

ím Betlehem békessége

ragyog az Országgyűlésen.


Törődő pásztorok híven,

s meg nem futó bölcsek látják,

hogy szabadság és türelem

tartja össze az Úr nyáját.


(Mert kezdő fok önzés dolga,

majd versengés állít szembe,

de kicsinként tudatosodva

összefog a fejlett eszme.)


Karácsony mély SZERETETBEN

ring, s REMÉNYSÉGBEN az Újév,

és mint HITBEN fennkölt szellem

fogad most a „Janua-rév”.


Dávid Ferenc új világot

vall, s hirdet ünnepeinkkel,

s a mindenség lelke áldott

életre hív – induljunk el!


S így eszme-háromságunkból

nem hiányzik már a HIT sem,

hogy tisztultan vallhassuk jól,

mit is jelent: Egy az Isten.


A hitszabadság élő juss

szerte mindenek üdvére:

alkalmazott angyal-himnusz,

a kerek Föld dicsősége.


Nem volt elég megszületni:

érett s élő megváltó kell,

útra kelni s egybeforrni

az egész emberiséggel.


Hősi lelkek kohóján át

jutni el a biztos célig,

s meghaladni a legendát:

elvezet a józan, mély hit.


Elég most, kedves Barátom,

jut még idő sok mindenre –

év – s évekre Isten áldjon

HIT – REMÉNY S SZERETETRE !!!


2008. január 10., csütörtök

Sárd

Igényes örökség

A mi kis egyházunk nagyon-nagyon régi,
homályba vesz múltja, nem tudjuk felmérni,
csak azt tudjuk, drága örökséget hagyott –
tettre buzgó hitet, templomot, paplakot.
Ám mindez valójában csak úgy lehet miénk,
ha átvesszük s éljük méltó örökösként.

Meg kell jól becsülnünk szellemét a hitnek,
s ápolgatnunk kell, hogy ápolhasson minket.

Amit neki szánsz, az mind mind visszahat rád,
s azoknak ad erőt, kik erőben tartják.

S mert irántunk igény van az örökségben –
templomot, paplakot vigyázzuk épségben.
Fel is emelkedik minden, mi roskatag,
helyrehozott falak hogy helyrehozzanak,
s hogy megérdemeljük sok jó segítséget,
mit vidék és központ nyújtott csa a végett,
hogy együtt dolgozzunk s együtt ünnepeljünk,
s Isten is örüljön, hogy egymásre leltünk…

Főtisztelendő Úr, segítse az Isten,
hogy minden építő szándékot segítsen!
– Küküllősárd, 1985. április 20.

Tizenhárom lelkész
(Küküllősárd, 1985. április 20.)

Tizenhárom lelkész összetanakodék,
Sárdi papilakot, hogy megerősítsék.
Neki is buzdultak, ki tetőn, ki aljon,
Hogy amit tehettek, jó példát fakasszon.

S amit ők elkezdtek, nem ment semmi kárba,
De nyomukban mások is kijöttek Sárdra,
S együtt a hívekkel be is fejezhették,
Mert munkájukba lelküket keverték.

Sárdi jelentés

Kicsi község, nagy a gondja,
s szaporodik gombamódra.

Szakad templom, bomlik paplak –
a hívek meg javítgatnak.

Ugye milyen szép a telek?
– Kerítés is méltó kellett.

És hát lett is, nem deszkából –
beton és vas a javából.
De beton s vas, hej, nem elég –
az anyaghoz más is kell még!

Kell kitartó, szorgos munka…
Ha ez a kert szólni tudna!

De hát szól is gazdag nyelven –
a restnek, ha értelmetlen.

S ki megfogta jól a dolgot,
beszél annak, s csak mosolyog….

S bármilyen zárt, mégsem átall
kínálgatni kapujával.

– Kerülj beljebb, jótett lélek,
templom, paplak csak teérted.

Kerítés el ne válasszon!
Összetartás legfőbb hasznom.

Ahogy jobban egybeépült
népem is, míg fordult-térült,

ezután is úgy öleljen
eggyé mind ez áldott helyen…

Kicsi község nagy gondjával,
s a világ is száz bajával,
boldogul, ha javítgatják,
szívvel, kézzel összetartják…

Hogy mi csak jó – a hű gondon –
Gombamódra szaporodjon!

Repeső madárka

A mi főpásztorunk
eltervezte szépen –
bejárja egyházát
Jézus szép ügyében.

S hogy hozzánk is eljött
apostoli útján,
szeretném, ha méltón
köszönteni tudnám.

És ha szavam gyönge
– repeső madárka –
s szón túl is megért,
ki a szívet látja.

1987. június 19.:
Sárdra is eljött a nyár
a Vizsgálószékkel,
s ó, bár fogathatnók is
méltó kedvességgel.

Hol a nyár és szív ragyog,
csak ott szép az élet,
Isten hozta! Ó, csak úgy
el ne sietnének!

De ha várják máshol is,
kísérje a hála,
hogy a nyár velünk marad
s amit hoztak Sárdra…

Mátyás Emma köszöntője

Kicsi a mi eklézsiánk,
Kicsi vagyok én is,
Be jó, hogy jó főpásztorunk
Fölkeresett mégis.

Mert a mindenség nagy lelke
Mibennünk is lángol –
Jegyezzék fel könyveikbe
Ezt Küküllősárdról.

Köszöntő
(Küküllősárd, 1988. április 20.)

Tavasz, virág, madárdal,
Minden vidám, úgy szárnyal,
S hogy semmi se hiányozzék –
Itt köztünk a vizsgálószék.

Minden olyan boldog ma,
Mintha hitet vallana
Arról, hogy a szeretet
Hoz mindig kikeletet.

Sárdról jövet, 1988. április 17-én :

Tisztelendő Vizsgálószék,
Isten hozta hozzánk ismét!
Hadd köszöntsem békességben
Egy maroknyi nép nevében.

Szívünk hálával telik meg,
hogy Sionunk őriz minket;
s hogy őrizhetjük Sionunk –
ezért külön hálát mondunk.

Mert a kölcsönösség árán
boldogulunk. S jóban járván
tartunk fenn otthont, családot,
hazát és a nagyvilágot…

Jól esik, hogy fölkeresnek
– hitünk máris erősebb lett…
S jöjjenek csak évről-évre –
azon leszünk, hogy megérje!

2008. január 9., szerda

A Nagy család 1940-ben

A mi Jákob-létránk

V.ö. 1 Móz 28, 10-18 és Lk 2,14

Íme a mi Jákob-létránk –
mind a hét unoka rajta.
Hét unoka – egész hangsor
a földtől az égnek ajzva.

… Nem álom ez! Áldott való,
s be jó nem pusztában zengnem,
de a gyermekség dús táján,
hogy az Úr lakik e helyen.

S vajon mi lesz a létrával?
Hova terjed vége-hossza?
– Csak reméljük, hogy a hangsor
szimfóniáit meghozza.

S közel a messzi változatok
hullámozzák mélyen s fennen
– mint angyali himnusz-foszlányt –,
hogy az Úr lakott e helyen.

És az Úr, ki hajlékunk volt
Hóreb s Golgoták előtte,
a termőre fogott Bolygón
velünk marad mindörökre.

Felújul az angyal-himnusz
Betlehemek hívó fényén,
s múlton-jövőn – kötőjelként –
a menny-kapu ível békén. (1984.)

A hét unoka (jobbról balra): László Dániel (1967), Jakabházi Annamária (1971), László István-Lehel (1971), Jakabházi Réka (1973), Nagy Zsuzsánna (1975), Nagy István-Lehel (1976) és Jakabházi Béla-Botond (1979).